Nahlížení do katastru nemovitostí online

Katastr nemovitostí České republiky je veřejným souborem údajů o nemovitostech v České republice, zahrnující jejich popis, soupis a geometrické a polohové určení. Vznikl ke dni 1. 1. 1993 na základě zákona č. 344/92 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon). Katastr nemovitostí provozuje Český úřad zeměměřický a katastrální (ČUZK) a na jeho internetových stránkách taky naleznete online aplikaci pro nahlížení do KN, někdy také nepřesně nazývanou nahlížení do ČUZK.

Nahlížení do katastru nemovitostí je ze zákona bezúplatné a tudíž zcela zdarma. Nahlížení do KN onlikace online je v provozu od roku 2004(grafická mapa je dostupná od roku 2008). Již dříve byl k dispozici dálkový přístup do KN. S touto aplikací je nahlížení do katatru nadále částečně propojeno, ovšem narozíl od ní, jelikož je nahlížení do ČUZK zdarma a nevyžaduje registraci, veškeré výstupy, které z nahlížení ziskáte jsou pouze orientační a nelze jejich přesnost vymáhat. Jediná spolehlivá možnost, jak získat s jistotou komplexní a „platné údaje“ z katastru nemovitostí, je podat si oficiální žádost o výpis z katastru nemovitostí. Žádost si můžete např. jednoduše podat na příslušném pracovišti katastrálního úřadu. Je potřeba také podotknout, že aplikace je určena výhradně pro interaktivní práci uživatelů, jakékoli získávání nebo vytěžování dat automatizovanými prostředky není dovoleno.

To bylo něco k málo k historii a základnímu osvětlení podstaty aplikace a nyní již blíže k vlastní funkčnosti. Online nahlížení do KN naleznete na adrese http://nahlizenidokn.cuzk.cz. Na úvodní stránce naleznete stručný popis aplikace, osvětlení odlišení od dálkového přístupu do KN, novinky a upozornění k aplikaci a základní rozcestník, který vám usnadní dohledání požadovaných informací:

Co naleznete v Katastru nemovitostí?

V katastru nemovitostí jsou evidovány pozemky v podobě parcel, budovy, byty a nebytové prostory, rozestavěné budovy, byty a nebytové prostory a právní vztahy a věcná práva k nemovitostem. Katastr obsahuje geometrické a polohové určení parcel, údaje o parcelách, bytech a nebytových prostorech, údaje o právech k nemovitostem, údaje o podrobném bodovém polohovém poli a místní a pomístní názvosloví.

Při vedení katastru nemovitostí samozřejmě dochází ke změnám (průběhu hranic katastrálního území, parcel, budov, výměry, druhu pozemků, ochrany nemovitosti, údajů o vlastníkovi, v bodovém poli, místním a pomístním názvosloví). Katastrální úřad provádí revizi údajů v katastru (k zajištění souladu se skutečným stavem). Možná je rovněž oprava chyb v katastru nemovitostí (na návrh vlastníka nemovitosti nebo i bez návrhu, pokud jde o zřejmý omyl, nepřesnost při měření apod.).